SHOPKO KENOSHA

5300 52nd St

Kenosha, WI 53144

262-658-8119